Правила и условия

ВЪВЕДЕНИЕ

Това са правилата и условията, уреждащи използването на https://bg.savetikvideos.com, (уебсайта) и споразумението, което действа между нас и вас (Условията). Уебсайтът е собственост и се управлява от Bg.SaveTikVideos.com (нас/наш/ние) и настоящите Условия определят правата и задълженията на всички потребители (вие/ваши) във връзка с използването на уебсайта от ваша страна.

Моля, прочетете внимателно тези Условия и нашата Декларация за поверителност. Използвайки уебсайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Условия и нашата Декларация за поверителност. Можем да преразгледаме Условията и информацията, съдържаща се на уебсайта, по всяко време и без предизвестие. Ако не сте съгласни с тези Условия или Декларацията за поверителност, моля, въздържайте се от използване на уебсайта.

Ако имате някакви въпроси относно Условията или Декларацията за поверителност, моля, свържете се с нас чрез формуляра за контакт.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Нямате право да използвате този уебсайт по начин, който е незаконен, злоупотребяващ, заплашителен, тормозен, неприличен, клеветнически, насаждащ омраза или по какъвто и да е друг начин, нарушаващ тези правила и условия.

ОТГОВОРНОСТ

Материалите, съдържащи се в уебсайта, се предоставят без никакви гаранции, условия или гаранции за тяхната точност. Bg.SaveTikVideos.com не декларира, че информацията, съдържаща се на или достъпна чрез уебсайта, е точна или пълна и съответно не трябва да се разчита на нея като такава. Не трябва да разчитате на такава информация. Всички договорености, направени между вас и всяко друго лице, използващо или посочено на уебсайта, са изцяло на ваш риск и отговорност.

До степента, разрешена от закона, ние и трети страни, свързани с нас, изрично изключваме:

·        всички условия, гаранции и други условия, които иначе биха могли да се подразбират от закон, общо право или закон за справедливост;

·        всякаква отговорност за загуби или щети, понесени от всеки потребител във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на уебсайта, всички уебсайтове, свързани с него, и всеки материал, публикуван на него;

·        каквато и да е отговорност за грешки или грешки в нашите системи или инструменти; и

·        всякаква отговорност за всякакви преки, специални, косвени или последващи загуби или щети, понесени от всеки потребител във връзка с уебсайта или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на уебсайта, всички уебсайтове, свързани с него и всякакви материали, публикувани в него, включително, без ограничение, отговорност за:

1.  загуба на доход или приходи;

2.  загуба на бизнес;

3.  загуба на печалби или договори;

4.  загуба на очаквани спестявания;

5.  загуба на данни;

6.  загуба на добра воля;

7.  загуба на време за управление или офис; и

8.  за всякакви други загуби или щети от всякакъв вид, независимо дали са възникнали и дали са причинени от правонарушение (включително небрежност), нарушение на договора или по друг начин, дори ако е предвидимо.

Нищо в този раздел не засяга нашата отговорност за смърт или телесна повреда, произтичаща от наша небрежност, нито нашата отговорност за измамно невярно представяне или невярно представяне по отношение на основен въпрос, нито друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимото законодателство.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА УПОТРЕБА

Можете да използвате нашия уебсайт само за законни цели. Не можете да използвате нашия уебсайт:

·        По какъвто и да е начин, който нарушава приложим местен, национален или международен закон или наредба;

·        По всякакъв начин, който е незаконен или измамен, или има незаконна или измамна цел или ефект;

·        За изпращане, съзнателно получаване, качване, изтегляне, използване или повторно използване на всякакви материали, които не отговарят на нашите стандарти за съдържание;

·       За предаване на каквито и да било данни, изпращане или качване на всякакви материали, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, регистратори на натискане на клавиши, шпионски софтуер, рекламен софтуер или всякакви други вредни програми или подобен компютърен код, предназначен да повлияе неблагоприятно на работата на компютърен софтуер или хардуер .

Вие също се съгласявате:

·        Да не възпроизвеждаме, дублираме, копираме или препродаваме която и да е част от нашия уебсайт в нарушение на разпоредбите на настоящите Условия;

·        Да не използва софтуер за блокиране на реклами;

·        Да не използвате повторно текст или графики от уебсайта или части от него.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

Ние се ангажираме да гарантираме, че нашият уебсайт е възможно най-полезен и ефективен. Поради тази причина ние си запазваме правото да правим промени в услугите по всяко време. Никога няма да ви таксуваме за каквато и да е услуга, без да ви е много ясно за какво точно плащате.

Всички нови функции, които се добавят към текущия сайт, също са предмет на тези Общи условия. Винаги можете да прегледате най-актуалната версия на Правилата и условията по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или извличаме която и да е част от тези Общи условия, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото използване или достъп до уебсайта след публикуване на каквито и да било промени означава приемане на тези промени.

УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА

1. Bg.SaveTikVideos.com в този момент предоставя на Потребителя неизключително, непрехвърляемо, ограничено право на достъп и използване на Услугата, съгласно условията на тези Правила и условия и за срока на Споразумението.

2. Използването на Услугата е за собствена сметка и риск на Потребителя. Потребителят носи отговорност за спазването на техническите и функционални изисквания и използването на електронните комуникационни средства, които са необходими за достъп и използване на Услугата. Потребителят по всяко време носи риска от загуба, кражба или повреда на която и да е от неговите данни.

Bg.SaveTikVideos.com ще има правото (но не и задължението), по свое усмотрение, да преглежда, редактира, ограничава, отказва или премахва Съдържание, или да ограничава или отказва достъп на Потребителя до Услугата. По-конкретно в случай, че използването на Услугата, според нас, нарушава тези Условия за ползване.

Можем да разкрием Личните данни или Съдържание на Потребителя, или други данни, свързани с използването на Услугата, на трети страни, когато вярваме, добросъвестно, че е необходимо за изпълнение на съдебно разпореждане, текущо съдебно производство, наказателно или гражданско дело призовка или друг съдебен процес или за да упражни своите конституционни права на защита срещу правни искове.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Изпращането от ваша страна на лична информация чрез магазина се регулира от нашата Политика за поверителност. Трябва да видите нашата Политика за поверителност.

рамки

Без предварително одобрение и писмено разрешение не можете да създавате рамки около нашите уеб страници, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

ПРИНАДЛЕЖЕНИЕ НА TIKTOK

Нашият уебсайт не прави връзки или партньори с официални TikTok или Douyin. Bg.Savetikvideos.com е онлайн инструмент за безплатно изтегляне на TikTok mp3 и mp4 формат, потребителите не трябва да влизат, за да го направят.

Ние носим отговорност за изтеглянето на всякакви медии от нашия сайт, които са защитена с авторски права собственост на всяко лице/организация, това е изцяло ваша отговорност.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите Bg.SaveTikVideos.com, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лиценз, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, от всякакви претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушение от ваша страна на настоящите Общи условия или документите, които те включват чрез препратка, или нарушение от ваша страна на закон или права на трета страна.

ДЕЛИМОСТ

В случай, че някоя разпоредба от настоящите Общи условия бъде открита като незаконна, нищожна или неприложима, такава разпоредба ще бъде изпълнима в най-пълната степен, разрешена от приложимото право, а неприложимата част ще се счита за изключена от настоящите Условия за използване, такова определяне няма да повлияе на достоверността и приложимостта на други останали разпоредби.

ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Невъзможността ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба от тези Условия за ползване не представлява освобождаване от такова право или разпоредба.

Тези Условия за ползване и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на този уебсайт или по отношение на Услугата, съставляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и управляват използването на Услугата от ваша страна, като имат предимство пред всички предходни или синхронни споразумения, комуникации и предложения, устни или писмени, между вас и нас.

Всички двусмислия в тълкуването на настоящите Условия за ползване няма да се тълкуват срещу изготвящата страна.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА

Ако искате да: получите достъп, коригирате, регистрирате жалба или просто искате повече информация, моля свържете се с нас: Имейл